2% pre klub
O nás
Členovia klubu
Stanovy klubu
Členstvo v klube
Technika
Kategórie
Galérie
Linky
Pravidlá 2012
helbichova.sk

Pravidlá MSR časť A(2012-01-13 11:02:11)

LARGE SCALE OFF ROAD

PLATNÉ PRE SERIÁL MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2012


I.A. Základné ustanovenie

1.1.A. Najvyšším orgánom v Slovenskej republike zastrešujúci RC auto modelársky šport je Zväz Modelárov Slovenska (ZMOS) zastúpený prezídiom a Rada automobilových modelárov zastúpená predsedom.

1.2.A. Zodpovednosť za dodržiavanie jednotlivých pravidiel a priebeh pretekov preberá usporiadateľ pretekov.

III.A. Prihlasovanie k závodu

33.1.A. Uzávierka prihlášok emailom, príslušnému usporiadateľovi na pretek je deň pred konaním závodu do 16:00 hod

3.2.A. Jazdec, ktorý sa na pretek prihlási až v deň konania preteku platí usporiadateľovi príplatok ku štartovnému vo výške 5,- €. 

3.3.A. Registrácia na pretek končí 30 minút pred štartom prvej kvalifikačnej rozjazdy.

IV.A. Protesty

 4.1.A. Podanie protestu resp. sťažnosti. Forma protestu alebo sťažnosti musí byť písomná, spolu so zložením finančnej zálohy vo výške 15,- €. Protest musí byť doručený riaditeľovi preteku do 15-tich minút po vyvesení alebo vyhlásení výsledkov závodu. Čas zloženia zálohy musí byť taktiež zaznamenaný.

4.2.A. Záloha sa v prípade uznania oprávnenosti vracia.

4.3.A. V prípade neuznania prepadá v prospech orgánu, ktorý sťažnosť riešil.

4.4.A. Protest proti výsledkom je odporúčané podávať vtedy keď je možné predložiť dôkaz, že výsledok je nesprávny. V proteste, pri porušení pravidiel, môžu byť jazdcom uvedení ostatní účastníci ako svedkovia incidentu.

4.5.A. Protest musí obsahovať relevantné informácie pre riaditeľa závodu, prípadne komisiu, aby mohol byť protest posúdený a určený jednoznačný záver.

4.6.A. Riaditeľ závodu spoločne s rozhodcami, predsedom sekcie, časomierou, prípadne so štartérom vytvoria tzv. porotu, ktorá zasadne nad protestom a rozhodne.

4.7.A. Rozhodnutie musí byť v časovom limite 30 minút od prijatia protestu, iba v mimoriadnych prípadoch a v prípade, že sa odôvodnene musí zísť porota, môže rozhodnutie trvať  max. 60 minút.

4.8.A. Pokiaľ sa protest týka semifinálových a finálových jázd, musí sa rozhodnúť do 10 minút pred štartom ďalšej jazdy. Ak sa tak nestane, je nevyhnutné posunúť štart, tak aby bol zachovaný časový interval 10 min. pred štartom nasledujúcej jazdy.

4.9.A. Po poslednej finálovej jazde bude 10 minútový časový priestor pre prípadné podanie protestu. Z tohto dôvodu musí byť na posledných výsledkoch finále zaznamenaný čas skončenia poslednej finálovej jazdy. Toto musí byť vyvesené  na výsledkovej tabuli. Počas týchto 10-tich  minút môžu byť podané  protesty a námietky proti predbežným výsledkom.

4.10.A. Pokiaľ sa počas týchto 10-tich minút neobjaví žiadny  protest, výsledky na informačnej tabuli sa stávajú oficiálnymi.

4.11.A. Protest môžu podať výlučne jazdci - účastníci závodu.

4.12.A. Riaditeľ závodu nemá nárok podať protest proti rozhodnutiu.

4.14.A. Protesty proti rozhodcom ako osobám, nie sú možné. Rozhodnutia  rozhodcov sú nezvratné.

4.15.A. Proti trestu „stop and go“ nie je možné podať protest.

4.16.A. Proti kvalite nasadzovania nie je možné podať protest.

4.17.A. Dôkazová povinnosť je vždy na strane závodníka.

V.A. Teamová jazda

5.1.A. Teamové záujmy, alebo záujmy iných skupín nie sú prípustné a nesmú sa premietať do rozhodovania a priebehu závodu.

5.2.A. V prípade teamovej stratégie jazdcov je možné podať sťažnosť  proti tomuto konaniu rozhodcovi závodu, a ten pokiaľ nájde reálny základ na predmetné tvrdenie, osloví riaditeľa závodu a spoločne určia výšku trestu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas hlavného rozhodcu.

VI.A. Povinnosti jazdcov

6.1.A. Závodník je povinný dodržiavať  pokyny rozhodcov, technických komisárov a riaditeľa závodu.

6.2.A. Závodník je povinný zúčastniť sa rozpravy a vyhlásenia výsledkov.

6.3.A. Závodník, ktorý má v modeli osadený personálny transpondér (PT) je povinný pred závodom nahlásiť jeho evidenčné číslo. PT musí byť osadený v zmysle návodu. / od sezóny 2010/

6.4.A. V prípade problémov s funkčnosťou PT, rieši tento problém jazdec a nie je možné požadovať opravu výsledku.

6.5.A. Závodník je povinný vlastniť min. dve sady kryštálov. Pokiaľ vysielač a prijímač neumožňuje SW nastavenie kanálov.

6.6.A. Je povolené použitie  súprav s automatickou voľbou frekvencie v pásme 2,4 GHz, (systémy DSM Spectrum, FHSS, AFHDS)

6.7.A. Každý model musí byť označený štartovným číslom, pričom je povolené označenie modelu číslom zo série MSR v rovnakom roku.

6.8..A. Závodník je povinný byť 30 sekúnd pred štartom svojej jazdy pripravený na tribúne.

6.9..A. Po odštartovaní jazdy nie je povolené meniť svoje miesto na tribúne, podávať riadenie inej osobe, pri poruche opravovať model na závodnej dráhe, inak rušiť ostatných závodníkov.

6.10.A. Po oznámení o ukončení jazdy musí závodník pokračovať po prejdení cieľa voľnou jazdou a dôjsť do depa a vyjdením mimo ideálnej stopy umožniť prejdenie jazdcom, dokončujúcim jazdu.

6.11.A. Po skončení jazdy je jazdec povinný  uložiť vysielač na vyhradené miesto, odovzdať model na technickú prehliadku a na pokyn zaujať miesto nahadzovača.

VII.A. Usporiadanie do skupín

7.1.A. Pred zahájením kvalifikačných jázd budú pretekári rozdelení do skupín podľa platného poradia v seriáli alebo losovaním.

VIII.A. Technická inšpekcia

8.1.A. Zvolení zástupcovia jednotlivých pretekov, majú možnosť kontroly RC vybavenia pri technickej prehliadke.

8.2.A. K technickej prehliadke spravidla dochádza na stanovišti technickej kontroly po kvalifikačných jazdách a ďalej námatkovo po ďalších jazdách. Komisári pri nej nesmú byť rušení, na požiadanie musí byť technická prehliadka umožnená kedykoľvek počas preteku.

8.3.A. Pri technickej kontrole modelu smie byť prítomný len jazdec, príp. mechanik. Zodpovednosť, či auto zodpovedá  pravidlám je na  jazdcovi.

8.4.A. Pokiaľ dôjde k porušeniu pravidiel, auto je zabavené a zostáva na technickej kontrole počas celej doby  riešenia problému, až do konca času, kedy bude jazdec odvolaný. Toto rozhodnutie nesmie mať vplyv na časový priebeh závodu.

8.5.A. Technická kontrola musí obsahovať kontrolu: váhy a rozmerov modelu, motoru, výfuku, nádrže, batérií, pneumatík, homologácie karosérie, spojleru a iných náležitostí predpísanými pravidlami.

8.6.A. Akákoľvek  nádrž, ktorá je nelegálna, môže byť vymontovaná z auta a znovu premeraná v časovom limite 15 minút. Táto časová perióda je nevyhnutná len v prípade, že je viac ako  20 °C. Na kontrolu objemu môže byť použité jedine kalibrované meracie zariadenie.

8.7.A. Jeden vodič smie používať len jeden model. Zdieľanie karosérií ani podvozkov nie je prípustné.

8.8.A. Ku kontrole môžu byť vyžiadané taktiež zdieľané vysielače.

8.9.A. Pokiaľ dôjde k zmeraniu obrysu modelu počas preteku a následnému zisteniu, že nezodpovedá pravidlám  - model je diskvalifikovaný z aktuálnej jazdy. Pripustený na ďalšie jazdy bude až po odstránení zistených nedostatkov.

8.10.A. Meracie zariadenie a prípravky sekcie technickej inšpekcie musia byť  na požiadanie voľne prístupné pre závodníkov počas celého závodu

IX.A. Sankcie, postihy

9.1.A. Časové postihy môžu byť  riešené formou stop and go. Riaditeľ závodu alebo rozhodca by mal informovať jazdca pomocou zvukového systému a jazdec by mal čo najrýchlejšie zájsť do priestoru určeného pre stop and go. Pri tomto treste nie je možné opravovať model alebo doplniť palivo. Pokiaľ nie je možné z akéhokoľvek dôvodu oznámiť stop and go, rozhodcom bude vyhlásená časová penalizácia, napríklad 10 sekúnd - až jedno kolo.

9.2.A. Príčiny trestov - penalizácia v čase, kolách alebo aj diskvalifikácia:

- Nešportové správanie (predovšetkým narážanie do ostatných modelov, alebo bránenie v predbiehaní rýchlejším modelom).
- Pokiaľ sa model ocitne mimo dráhy a jazdec technicky neumožní nahodiť nahadzovačom model na trať, resp. svojim správaním ohrozuje bezpečnosť nahadzovača.
- Pokiaľ úmyselne poškodzuje trať.
- Akékoľvek úmyselné skracovanie trate.
- Keď model opustí dráhu a vráti sa na ňu v inom mieste a ponechá si časovú výhodu (neplatí však v prípade, keď modelu zhasne motor a model štartuje z boxu).
- Realizácia opráv modelu mimo priestoru depa.
- Pokiaľ je model „prehodený“ cieľom (cieľom musí prejsť vlastnou trakčnou silou).
- Jazda v protismere za akýchkoľvek podmienok.
- V prípade nedodržiavania organizačných pokynov.
- Pokiaľ závodník zmení celý svoj model z akéhokoľvek dôvodu.
- Pokiaľ závodník zmení svoju frekvenciu bez povolenia riaditeľa závodu.
- Pokiaľ dôjde k predčasnému štartu.

9.3.A. Škrtanie najlepšieho výsledku (jazdy)

- Nenastúpenie na nasadzovací post (závodník za seba môže poslať náhradu).
- Neodovzdanie modelu ihneď po ukončení jazdy na označené miesto pre technickú kontrolu.
- Neodovzdanie vysielačky na vyznačené miesto.

9.4.A. Opakovaný prehrešok môže viesť k diskvalifikácii zo závodu

9.5.A. Prípadné hrubé slovné alebo fyzické napadnutie (organizátorov závodu, prípadne ďalšieho jazdca) bude mať za následok okamžitú diskvalifikáciu zo závodu, pri zvlášť závažnom, alebo opakovanom porušovaní pravidiel z celkového seriálu MSR.

9.6.A. Všetky varovania a penalizácie musia byť písomne zaznamenané na jednotlivých výsledkových listinách na nástenke, najlepšie zvýraznené červenou farbou.

9.7.A. Napomenutie, za nevhodné správanie, je oznamované týmito slovami: model číslo..., prvé napomenutie za nevhodné ... (správanie, predbiehanie, búranie, skracovanie, vytláčanie...) Tento slovosled je princípom vyhlásenia všetkých adresných pripomienok jazdcom v priebehu závodu.

9.8.A. Inštrukcie pre opravy sú oznamované týmito slovami: model číslo... opravuje ...

X.A.  Bezpečnosť

10.1.A. Bezpečnosť všetkých divákov je na prvom mieste.

10.2.A. Popri všetkých opatreniach organizátorov, sú diváci informovaní o nebezpečných zónach okolo trate, prípadne i depa.

10.3.A. Model by mal byť v prednej časti opatrený mäkkým nárazníkom bez ostrých hrán. Podrobnosti pozri technické pravidlá.

10.4.A. Riaditeľ závodu je povinný informovať všetkých účastníkov o bezpečnostných podmienkach počas rozpravy.

10.5.A. Na tribúne jazdcov nesmú byť používané ani zapnuté mobilné telefóny a komunikačné vysielačky, s výnimkou organizátora preteku.

Copyright © 2011 | All by pico | Valid XHTML | Valid CSS | rc-nitra.sk
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu. Kde sa aj dočítate prečo je tu toto otravné okienko.