2% pre klub
O nás
Členovia klubu
Stanovy klubu
Členstvo v klube
Technika
Kategórie
Galérie
Linky
Pravidlá 2012
helbichova.sk

Pravidlá MSR časť B(2012-11-16 20:30:51)

LARGE SCALE OFF ROAD 

PLATNÉ PRE SERIÁL MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2012

TECHNICKÁ ČASŤ „B“


PRIEBEH ZÁVODU

I.B. Organizačné pravidlá.
1.1.B
V roku 2012 je vyhlásený seriál závodov MSR v kategórii OFF ROAD Large Scale, ktorý sa skladá zo 6. samostatných pretekov.
1.2.B
Jednotlivých pretekov sa môže zúčastniť závodník, ktorý je zaregistrovaný v Slovenskom RC klube a následne aj v ZMOSe. Prípadnú registráciu je možné uskutočniť aj na mieste konania závodu MSR po zaplatení stanoveného poplatku. Všetky náležitosti o registrácii budú novo zaregistrovanému členovi doručené následne. Prakticky sa však už môže zúčastniť aktuálneho preteku.
1.3.B
Usporiadateľ sa ďalej zaväzuje zaistiť:
- depo - vyhradený priestor pre mechanikov so zodpovedajúcim vybavením,
- reflexné vesty -  fosforeskujúcej farby oranžovej, alebo žltej pre výrazné označenie mechanikov a nahadzovačov,  bez ktorých nemajú oprávnenie vstupu do depa a priestoru trate a miesto, kde môže mechanik bezpečne sledovať pohyb modelov po celej trati,
- označenie stanovíšť pre nahadzovanie modelov viditeľne číslami,
- zabezpečenie priestoru trate a depa proti vstupu neoprávnených osôb,
- signalizačné vybavenie rozhodcu tj., signalizačná vlajka obvyklých farieb (žltá, zelená a šachovnica), žltá vlajka môže byť nahradená oranžovým blikajúcim svetlom a doplnená o akustický signál.

II.B. Časový harmonogram

2.1.B.
Časový plán MSR Large Scale OFF ROAD, pokiaľ nie je organizátorom jednotlivého závodu oznámené inak, bude:

Piatok
14:00-18:00 voľný tréning

Sobota
07:30-08:40 registrácia a technická previerka (kontrola), voľný tréning
08:40-08:50 rozprava
09:00-12:00 1.-3. kolo kvalifikácie
12:30-16:30 semifinále a finále
16:45 vyhlásenie výsledkov

III.B. Prihlášky a štartovné

3.1.B
Štartovné na jeden pretek/deň a kategóriu je : 15,- €

IV.B. Organizácia závodu

4.1.B
jednotlivé preteky sú usporiadané ako jednodenné.
4.2.B
Pretekár v závode je považovaný od momentu zaplatenia štartovného a tento poplatok nie je možné neskôr vrátiť.
4.3.B
Voľný tréning je pred a po uzavretí trate, podľa propozícií usporiadajúceho klubu.
Kvalifikačné jazdy na najmenej 3x10 minút + posledné kolo. Štart: letmým štartom si každý jazdec spúšťa svoj časový interval.
Započítavajú sa  lepšie výsledky, súčet odjazdených kôl a dojazdových časov určí konečné poradie jazdcov po kvalifikačných jazdách.
Semifinálové  jazdy   1x20 minút + posledné kolo. Štart zo štartovného roštu, je možné si brať 10 minútový odklad na opravu modelu. Jazdci sú do semifinálových jázd rozdeľovaní podľa poradia výsledkov po rozjazdách. Semifinále A,C... umiestnenie na nepárnom mieste, semifinále B,D ...na párnom mieste. Finále dĺžka jazdy 1x30 minút + posledné kolo, v prípade potreby 1x20minút + posledné kolo. Štart je tiež možné na požiadanie odložiť o 10 minút.
Medzi jednotlivými jazdami musí byť technická prestávka minimálne 5 minút.
4.4.B
Postupový kľúč:
a) Najlepší 2 jazdci postupujú z rozjázd priamo do finále.
b) Všetci ostatní jazdci musia absolvovať semifinále podľa výsledkov z kvalifikácie
c) Semifinále - prví 4. jazdci zo semifinále A a B  postupujú do finále.
d) Nie je dovolené riadiť modelové auto na inom mieste ako je závodná trať a vyznačené depo pri trati.
4.5.B
Počet jazdcov
Kvalifikačná skupina :  6 až 10 jazdcov podľa priepustnosti a podmienok konkrétnej trate.
Semifinále a finále : maximálne 10 jazdcov.
4.6.B
Zostavenie jednotlivých kvalifikačných skupín a ich číslovanie je ponechané na rozhodnutí usporiadateľa, je však potrebné vychádzať z doteraz dosiahnutých výsledkov umiestnení v seriáli MSR.
Jazdci majú právo stáť na tribúne podľa svojich čísel a mechanici musia zostať v boxoch podľa štartovných čísel pozdĺž uličky boxu, pokiaľ sú tieto na tribúne označené.. Vo finálových jazdách si môže jazdec s najnižším číslom vybrať pozíciu na tribúne a mechanik zaujme miesto pod ním, pokiaľ je to možné.
4.7.B
Každý jazdec bude mať priradené štartovné číslo ku svojmu modelu a to podľa konečného umiestnenia v predchádzajúcej sezóne. Jazdci, ktorí sa nezúčastnili žiadneho závodu v predchádzajúcej sezóne, budú mať číslo pridelené na ich prvom závode MSR.
4.8.B
Kvalifikačné rozjazdy sa zahajujú otvorením trate a hlásením 3 minúty do štartu.
Kvalifikačné rozjazdy sa štartujú tzv. letmým štartom po ukončení 3 minút tréningových
zahrievacích kôl (hlási sa: 1 minúta do štartu a 30 sekúnd do štartu). Spustenie času určeného pre kvalifikačné rozjazdy sa uskutoční po vyhlásení štartu oznámením - bolo odštartované. Počas kvalifikačnej rozjazdy nie je povolené dotankovať palivo.
4.9.B
Semifinálové a finálové jazdy sa štartujú nasledujúcou procedúrou:
- 1
. Semifinálovým a finálovým jazdám predchádza otvorenie trate a trojminútový tréningový interval, ktorý je ohlásený hlásením: 3 minúty do štartu (hlási saj 1 minúta do štartu a 30 sekúnd do štartu). V okamžiku uplynutí 3 minút tréningových zahrievacích kôl vyzve štartér jazdcov k zoradeniu na štartovný rošt a tým tiež uzavrie možnosť vyjsť na trať. Pokiaľ nie je model v tomto okamžiku na dráhe alebo nie je schopný dojazdením urýchlene zaujať svoje miesto na štartovnom rošte, môže štartovať z depa potom, čo ostatné modely odštartovali. Mechanici majú možnosť na rošt k modelu pristúpiť a vykonať jeho zrovnanie na štartovnom boxe, na výzvu štartéra sú povinní dráhu opustiť a umožniť tak odštartovanie.
- 2
. Akonáhle sú všetky modely pripravené v pokoji k štartu na štartovnom rošte (Žiadna časť modelu sa nesmie dotýkať štartovnej čiary), štartér odpočítava po sekunde interval od 5 do 0 sekúnd pred štartom.
- 3.
Vlastný štartovný signál dáva štartér akusticky – zvukovým signálom, alebo zvolaním „Štart“, - tento signál súčasne spúšťa meranie času.
- 4
. Predčasný štart, ( akýkoľvek dotyk modelu so štartovnou čiarou ), je penalizovaný trestom stop and go, pričom spôsob penalizácie tohto priestupku je oznámený jazdcom pred závodom. Túto penalizáciu udeľuje štartér, alebo časomerači, penalizácia musí byť oznámená okamžite po štarte.
- 5.
Štartér, alebo rozhodca môže zastaviť jazdu a opakovať štart len v prípade, že je presvedčený o tom, že štartovná procedúra, alebo samotný štart neprebehol správne.
- 6.
Pokiaľ štartér ešte nevyzval jazdcov ku zoradeniu na štartovných roštoch, môže každý účastník finále požiadať o odloženie štartu o 10 minút k oprave svojho modelu. Tento odklad môže byť podaný v každom semifinále a finále iba jeden krát. Trať je uzavretá v prípade problémov s RC súpravou, alebo v prípade rušenia, trať je otvorená v prípade opráv, alebo mechanických problémov modelu.
- 7.
Ako náhle štartér vyzve jazdcov k zoradeniu na štartovných roštoch, mechanici nemajú povolené do konca jazdy dotankovať autá.
- 8.
Jazdec, ktorý požiada o odloženie štartu z akéhokoľvek dôvodu, mimo chybu vo frekvencii, musí štartovať z depa.

V.B. Problémy a technické problémy

5.1.B
Rozhodca má právo jednotlivé jazdy pre jej celkovú neregulérnosť zrušiť a opakovať, hlavne pri hromadných kolíziách v prvom kole po štarte.
5.2.B
Ak sa stane nehoda bude vyvesená žltá vlajka,/ alebo žlté blikajúce svetlo kombinované s akustickým varovným signálom, ktorého spustenie musí byť v dosahu usporiadateľa a riaditeľa závodu/. V priebehu žltej fázy nie je dovolené predbiehanie. Modely musia spomaliť tak, aby mohli okamžite zastaviť. Porušenie tohto pravidla bude penalizované škrtnutím jedného kola z dosiahnutého výsledku. Môže byť použité oficiálne varovanie. Závod pokračuje po vyvesení zelenej vlajky, alebo oficiálnym hlásením "Trať je voľná". Signály dávané vlajkami musia byť viditeľné pre všetkých jazdcov.
5.3.B
Mechanikom je povolené vstúpiť na trať len za účelom sprevádzkovania modelu svojim jazdcom. Mechanici môžu reštartovať motor iba 3x vedľa trate, ale nesmú model opravovať (za opravovanie sa nepovažuje pripevnenie uvoľnenej karosérie, či prítlačného krídla). Mechanici nesmú v žiadnom prípade narušiť priebeh ostatných modelov v závode (ani zabraňovaním vo výhľade na modely ostatným závodníkom). Pokiaľ bude auto zdvihnuté divákom, musí zostať stáť s pohonným ústrojenstvom v kľude, dovtedy, kým nebude prevzaté mechanikom.

VI.B. Dážď a klimatické podmienky

6.1.B
Dážď: v prípade nutnosti je možné prerušenie závodu na viac ako 60 minút z dôvodu, ktoré nemôžu organizátori ovplyvniť.  Riaditeľ preteku následne rozhodne o pokračovaní, alebo zrušení závodu.
6.2.B
Postup: v daždi - v priebehu kvalifikácie (rozjazd):
V prípade prerušenia rozjazdy bude táto celá zopakovaná.
V prípade prerušenia rozjazdy bez možnosti pokračovania bude použitý nasledujúci postup :
 Ak bolo odjazdené 2 kompletné rozjazdy , budú dosiahnuté výsledky započítané ako konečné.
6.3.B
Postup v daždi v priebehu semifinále a finále:
V prípade prerušenia semifinále, alebo finále bude použitý nasledujúci postup:
A) Ak uplynulo menej ako 10 minút finále, výsledky budú zrušené a budú zopakované na plný čas finále. Modely môžu byť v prípade potreby opravené pred týmto novým štartom.
B) Ak uplynulo viac než 10 minút a menej ako 75% celkového času finále, budú dosiahnuté výsledky do tohto
momentu zachované. Nový štart bude prevedený pre dojazdenie celkového času finále. Tieto dva výsledky budú sčítané pre určenie finálového a definitívneho poradia. Ak druhý štart nemôže byť uskutočnený a to z akéhokoľvek dôvodu, budú použité výsledky z prvej časti pre definitívne určenie umiestnenia.
C) Ak uplynie 75%, alebo viac času, budú výsledky v čase prerušenia použité ako finálne.
6.4.B
V okamžiku prerušenia závodu zanechajú jazdci svoje modely na štartovnej čiare, alebo mieste tomu vyčlenenom pre kontrolu riaditeľom preteku. Môžu vypnúť motory a vysielače. Nie je dovolené meniť kolesá ani opravovať autá. Všetci pretekári, ktorí nebudú rešpektovať toto pravidlo, budú okamžite diskvalifikovaní.

VII.B. Nahadzovanie

7.1.B
Pred štartom sú jazdci rozdelení do skupín, to využíva i nahadzovací systém. Vždy skupina predchádzajúca (u 1.skupiny nasadzuje posledná skupina) nahadzuje skupine nasledujúcej. V semifinále nahadzuje A > B (B štartuje väčšinou prvá).
7.2.B
V prípade, že posledná zo semifinálových skupín je osamelá (iba A) nahadzuje tejto skupine 8 posledných jazdcov z rozjázd A a B (po štyroch)
7.3.B
Finále nahadzujú účastníci semifinále, ktorí nepostúpili do finále (5+5), pri menšom počte zaisťuje usporiadateľ nahadzovačov do plného počtu.
7.4.B
Vek nahadzovačov musí byť vyšší ako 15 rokov (v prípade mladších jazdcov musí byť zaistená osoba splňujúca tieto pravidlá).
7.5.B
Nahadzovač musí mať pevnú obuv, prípadne ochranné rukavice. Organizátor povinne zabezpečí pre každého nahadzovača reflexnú vestu (v celkovom množstve min. 12ks).
7.6.B
Pri kontakte dvoch modelov nahadzuje nahadzovač ako prvý vždy ten model, ktorý kolíziu nezavinil, pokiaľ to nie je jasné, snaží sa oba modely nahodiť bez zbytočného zdržovania.
7.7.B
Postih za nenastúpenie na pozíciu nahadzovača prípadne náhradníka:
- V kvalifikácii sa nenastúpenie trestá prvý raz napomenutím, pri opakovaní zmazaním najlepšieho výsledku.
- V semifinále sa nenastúpenie penalizuje odpočtom 1 kola z výsledku predošlej jazdy.
- U finále sa nenastúpenie trestá zoškrtaním bodov z celého preteku.
- Rozhodujúcim okamihom pre kvalifikovanie trestu je 30s pred štartom jazdy (výzva riaditeľa preteku na nastúpenie nahadzovačov). Všetky udelené tresty udeľuje riaditeľ preteku po porade s rozhodcom a časomeračom.

VIII.B. Systém hodnotenia

8.1.B
Body do hodnotenia seriálu MSR sú prideľované  podľa umiestnenia v pretekoch podľa tabuľky bodového hodnotenia. Do celkového hodnotenia sa započítavajú 3 lepšie výsledky zo 4., 2 z 3., pri menšom počte uskutočnených pretekov ako 3 sa započítavajú všetky. Pretekár, ktorý získa najväčšie bodové ohodnotenie, získava titul Majster Slovenskej Republiky.
8.2.B
Tabuľka bodového hodnotenia

Poradie Body Poradie Body Poradie Body Poradie Body Poradie Body
1 50 7 30 13 20 19 14 25 8
2 46 8 28 14 19 20 13 26 7
3 42 9 26 15 18 21 12 27 6
4 38 10 24 16 17 22 11 28 5
5 34 11 22 17 16 23 10 29 4
6 32 12 21 18 15 24 9 30 3


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE - LARGE SCALE- off road – C

I.C. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.C
Čo nie je zakázané, je povolené.
1.2.C
Dokazujúca povinnosť je vždy na strane závodníka. O prípadných sporných bodoch bude na základe protestu rozhodovať komisia zložená z riaditeľa závodu spoločne s rozhodcami, predsedom sekcie a technickým komisárom.
1.3.C
Pretekov sa môžu zúčastniť modely, ktoré svojim vzhľadom, proporciami a rozmermi približne zodpovedajú podobe najčastejšie používaným predlohovým modelom buggy FG BAJA BUGY, Hormann, ELCON - Cleon, BAJA 5B HPI, BAJA 5T HPI, Contrast, MCD Race Runner, MCD Baja 1000 a iné v mierke 1:5 - 1:6. Každého preteku sa môžu zúčastniť modely v prevedení 2WD a 4WD. Nižšie uvedené technické predpisy sú spoločné pre obidve kategórie, pokiaľ nie je vyslovene uvedená odlišnosť. Počas preteku je zakázané použitie akýchkoľvek náhradných modelov a podvozkov!

II.C. Kategórie
2.1.C
2WD : klasická buggy s nezakrytými, alebo čiastočne zakrytými kolesami, so zadným spojlerom úmerným modelu, pohon iba zadnej nápravy.
2.2.C
4WD : buggy s nezakrytými, alebo čiastočne zakrytými kolesami, so zadným spojlerom úmerným modelu, koncepcia pohonu oboch náprav.

III.C. Rozmery a hmotnosti

3.1.C.
Maximálna dĺžka 820 mm, maximálna šírka 480 mm. Merané v kľudnom stave. Vzhľadom na rozmery udávané výrobcom majú výnimku modely HPI Baja 5B, 5T, Losi 5ivet a Monster Truck.
3.2.C.
Minimálna hmotnosť modelu bez paliva: 7 500 g. Meranie rozmerov vozidla sa odporúča vykonávať pomocou prípravkov – „U“ rampy.

IV.C. Model

4.1.C
Model musí byť vybavený funkčnou brzdou, ktorá je schopná udržať model v kľude za behu motora ( nie je obmedzenie pre druhy bŕzd ). V ovládaní karburátora musí byť zaradený bezpečnostný prvok, ktorý vráti škrtiacu klapku do uzatvorenej polohy v prípade pretrhnutia (zlomenia) ovládacieho tiahla škrtiacej klapky.
4.2.C
Nie je  povolená žiadna ďalšia funkcia ovládaná jazdcom okrem riadenia, plynu a brzdy. Nie je povolený žiadny iný elektronický systém v modeli, okrem systému FS (Fail Safe), ktorý zastaví model v prípade poruchy RC súpravy (napr. RC Killer). Je zakázané používať gyroskopické zariadenie pre automatickú korekciu riadenia modelu. Detekčné moduly telemetrie sú povolené.
4.3.C
V tesnej blízkosti vypínača el. zapaľovania motora (červené tlačítko) musí byť umiestnená na karosérii homologizačná nálepka, alebo inak znázornený symbol „E“ v kruhu s červeným orámovaním. Model musí byť z dôvodu merania vybavený personálnym čipom AMB, za jeho funkčnosť a umiestenie (doporučuje sa vodorovná poloha) nesie zodpovednosť iba jazdec, nie usporiadateľ.

V.C. Karosérie, nárazník, krídlo
5.1.C
Je povinný predný tlmič nárazov podľa typu a výrobcu modelu. Je nutné ho používať pre bezpečnosť na všetkých druhoch modelov s výnimkou modelov, kde je originál tlmič nárazov vytvorený molitanom, alebo PVC penou.
5.2.C
U vyššie uvádzaných typov je ZAKÁZÁNÉ montovanie akýchkoľvek prídavných nárazníkov presahujúcich obrys sériovo vyrábaného modelu. U ostatných je nutné zabezpečiť prednú nárazovú zónu tak, aby model pri prípadnej kolízii s osobou čo najviac tlmil prípadný náraz.
5.3.C
Ak je predlohový model vybavený zadným spojlerom, aj model musí mať toto zadné krídlo, ktoré svojou veľkosťou zodpovedá rozmerom vozidla udávaným výrobcom.
5.4.C
Tlmič výfuku musí byť zakrytý karosériou a pokiaľ je na modeli v základnom prevedení, koncovka výfuku nesmie vystupovať z karosérie viac než 10 mm - to neplatí pre tzv. ladené výfuky. U týchto musí byť zaistená primeraná ochrana proti popáleniu.
5.5.C
Vyrezanie čelného skla nie je povolené (iba ak sa nahradí mriežkou), bočné okná a zadné okno môžu byť vyrezané pre lepšiu cirkuláciu vzduchu okolo chladiča motora.
5.6.C
Nie je dovolená montáž prídavného vzduchového kanálu s prisávaním vzduchu od bočného okna do interiéru. Všetky diely modelu musia byť zakryté karosériou s výnimkou antény prijímača.

VI.C. Pneumatiky
6.1.C
Pneumatiky musia byť čierne, bezdušové, vzor pneu: maximálna veľkosť pinu .d:16mm š:10mm v: 7mm. Netýka šípového vzoru Monster Truckov
6.2.C
Je zakázané vybavovať pneu hrotmi z kovu resp. iných materiálov.
6.3.C
Kolesá modelu :
Šírka pneumatík meraná na disku maximálne 90 mm, nevzťahuje sa na Monster Trucky
Priemer pneumatík na disku minimálne 100 mm, maximálne 190 mm, nevzťahuje sa na Monster Trucky.

7VII.C. Motor, nádrž a palivo
7.1.C
Motor musí byť jednovalcový, dvoj alebo štvortaktný o max. zdvihovom objeme 26 cm3 v kategórii 2WD a 4WD.
7.2.C
Nie je povolené preplňovanie turbom ani mechanickým kompresorom, taktiež nie je povolené vstrekovanie paliva.
7.3.C
Nastavenie zapaľovania musí byť mechanicky zaistené, je povolené iba ručné statické nastavenie.
7.4.C
Nie je povolené batériové elektronické zapaľovanie. Povolený je iba pasívny zapaľovací systém používajúci otáčky motora ako jediného vstupného údaja.
7.5.C
Sú povolené iba otvorené prepúšťacie kanáliky.
7.6.C
Valec motora nemusí byť jednodielny, sú povolené deliace roviny
7.7.C
Povolené sú maximálne 4 prepúšťacie kanáliky.
7.8.C
Motor musí byť chladený vzduchom, chladiaci vzduch musí byť vedený priamo od zotrvačníka.
7.8.C
Karburátor musí byť opatrený vzduchovým filtrom.
7.9.C
Výfuk musí byť minimálne 1 komorový, nie sú povolené otvorené výfuky, alebo trubky. Maximálna hlučnosť je stanovená na 81 dB, meraná vo vzdialenosti 10 m, vo výške 1 m nad povrchom, bez terénnych prekážok.
7.10.C
Objem palivovej nádrže je obmedzený na 800 cm3
7.11.C
Je povolené používať len palivo bežne dostupné na benzínových staniciach. Je zakázané používať iné prímesy (metanol, nitrometán a pod.).

VIII.C. Prevodovka
8.1.C
2 WD: prevodovka meniaca prevodové stupne je zakázaná
8.2.C
4 WD: prevodovka meniaca prevodové stupne je zakázaná

IX.C. Elektronika a RC vybavenie
9.1.C
Používaná RC súprava musí byť schválená a homologovaná k danému účelu podľa platnej právnej úpravy. Každý jazdec musí mať pri závode k dispozícii minimálne 3 rôzne  páry kryštálov pre svoju RC súpravu, výnimku tvoria modely pracujúce v pásme DSM  2,4  GHz.
9.2.C
Servá, akumulátory, pasívnu telemetriu a ostatnú elektroniku je možné použiť ľubovoľnú, pokiaľ spĺňajú podmienky pre prevádzku v SR. Je zakázané použiť prídavné aktívne elektronické prvky ovplyvňujúce jazdné vlastnosti modelu.

X.C. Poškodenie modelu
10.1.C
Pred každým štartom musia všetky štartujúce modely zodpovedať uvádzaným predpisom. Ak dôjde počas jazdy k poškodeniu modelu, je na rozhodnutí hlavného rozhodcu aby  posúdil, či je daný model, vzhľadom k bezpečnosti, spôsobilý pokračovať v jazde.
10.2.C
Odtrhnuté zadné krídlo nie je dôvodom na prerušenie jazdy.
10.3.C Ak je poškodená pneumatika, alebo disk, je zakázané s takýmto kolesom pokračovať v preteku a je nutné ho neodkladne vymenit. S poškodeným kolesom model môže dôjsť do depa.

V Banskej Bystrici 10.01.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 | All by pico | Valid XHTML | Valid CSS | rc-nitra.sk
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu. Kde sa aj dočítate prečo je tu toto otravné okienko.