2% pre klub
O nás
Členovia klubu
Stanovy klubu
Členstvo v klube
Technika
Kategórie
Galérie
Linky
Pravidlá 2012
helbichova.sk

Stanovy klubu(2011-02-05 22:16:27)

1.    Všeobecné ustanovenia

 1.1.    Názov združenia: HC racing,

1.2.    HC racing je členom Zväzu modelárov Slovenska a rešpektuje jeho Stanovy.

1.3.    HC racing nie je špecializovaný, združuje záujemcov o všetky druhy modelárstva a ostatných priaznivcov modelárstva.

1.4.    Sídlom HC racingu je: Tulská 16, 97404 Banská Bystrica.

1.5.    HC racing je organizácia s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva na území Slovenskej republiky.
 

2.    Členstvo v HC racing

 2.1.    Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom HC racing sa môže stať každý občan trvale žijúci na území SR, ktorý dovŕšil 18. rok veku, má záujem o modelárstvo a na písomnej prihláške sa zaviaže, že bude dodržiavať Stanovy a plniť si všetky povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú.

2.2.    Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členmi HC racingu: za osoby vo veku do 15 rokov podpisujú prihlášku obidvaja rodičia, osoby staršie podpisujú prihlášku osobne.

2.3.    O prijatí detí do 15 rokov do HC racingu rozhoduje predseda HC racingu, o prijatí ostatných záujemcov výbor HC racingu.

2.4.    Osoby staršie ako 18 rokov po podaní prihlášky do HC racingu a po kladnom rozhodnutí výboru klubu sa stávajú čakateľmi na členstvo v klube. Skúšobná lehota trvá 3 mesiace a počas nej majú prístup do klubových priestorov len s členom klubu. So súhlasom člena klubu môžu pracovať na svojich modeloch, zároveň sú povinní pracovať na spoločných výrobkoch klubu a pomáhať členom klubu. Ak im nebránia závažné dôvody, sú povinní zúčastňovať sa aj klubových akcií.

2.5.    Po skončení skúšobnej lehoty musí čakateľ požiadať o prijatie za riadneho člena klubu. Prijatie musí doporučiť aspoň jeden člen klubu a rozhoduje sa o ňom hlasovaním výboru klubu. Prijatie musí schváliť nadpolovičná väčšina výboru klubu.

2.6.    Pre evidenciu v rámci ZMOSu (Zväz modelárov Slovenska) sa čakateľ na členstvo v klube a člen HC racingu považuje za člena klubu.

2.7.    Členské príspevky HC racingu sú splatné po prijatí za riadneho člena klubu.

2.8.    Členstvo v klube končí vystúpením, nezaplatením členského príspevku i po výzve, vylúčením a úmrtím.
 

3.    Ciele klubu

3.1.    Cieľom HC racingu je vytvárať podmienky pre záujmy a potreby svojich členov a ďalšej verejnosti v oblasti modelárstva, ale aj v iných oblastiach spoločensko-kultúrneho života. HC racing usporadúva klubové a celo Slovenské preteky

3.2.    HC racing nie je špecializovaným klubom, združuje záujemcov o všetky druhy modelov, rekreačných modelárov, aktívne súťažiacich modelárov a ostatných priaznivcov modelárstva.

3.3.    Skupina modelárov s rovnakými záujmami môže v rámci klubu vytvoriť sekciu, napr. súťažných modelárov určitej odbornosti alebo rekreačných modelárov určitej kategórie. Jeden člen klubu môže byť organizovaný vo viacerých sekciách.

3.4.    Pre každú sekciu menuje výbor klubu vedúceho sekcie, ktorý zodpovedá za riadnu činnosť sekcie.

3.5.    Činnosť sekcie sa riadi jej vlastným organizačným poriadkom, schváleným výborom klubu.

3.6.    HC racing zastupuje záujmy svojich členov.
 

4. Orgány klubu

4.1.    Výbor klubu tvoria minimálne 3 členovia klubu. Predseda a podpredsedovia. Tento výbor je volený priamo z členov klubu na schôdzi členov klubu na štyri roky.

4.2.    Výbor riadi činnosť klubu, rozhoduje o použití finančných prostriedkov.

4.3.    Konať v mene klubu sú oprávnení všetci členovia výboru jednotlivo.

4.4.    Predseda výboru rozhoduje o použití finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a schválených uznesení.

4.5.    Osoba, ktorá je členom výboru, môže zo svojej funkcie odstúpiť a to formou písomného oznámenia predsedovi klubu. Ak sa jedná o predsedu, tento oznamuje svoj úmysel aspoň jednému podpredsedovi klubu.

4.6.    V prípade potreby môžu členovia HC racing zvoliť do výboru ďalších členov tak, aby počet členov výboru bol nepárny. V prípade vzniku sekcií môže mať každá sekcia vo výbore svojho najviac jedného zvoleného zástupcu, spravidla vedúceho sekcie, ak sa nejedná o zvoleného člena výboru.

4.7.    Člen výboru je zvolený, keď na schôdzi členov získa nadpolovičný počet hlasov členov klubu, alebo sekcie, ktorá ho volí.

4.8.    Predsedu, podpredsedu volia všetci členovia klubu spoločne. Ostatných členov volia členovia organizovaní v sekciách v jednotlivých sekciách, neorganizovaní spoločne. Zakladatelia klubu HC racing majú právo určiť Predsedu a podpredsedov, ak je voľba členov v rozpore s aktivitami klubu.

4.9.    Schôdzu výboru zvoláva jeho predseda a to najmenej trikrát za rok.

4.10.    Predseda výboru vedie zasadnutie a zodpovedá za vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, výsledky všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi výboru do 10 dní.

4.11.    Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.

4.12.    Rozhodnutie výboru je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica členov výboru. V prípade rovnosti hlasov má predseda výboru rozhodujúci hlas. V prípade neprítomnosti predsedu prechádza toto právo na člena výboru, ktorý vedie zasadanie. Pri hlasovaní sa musí člen výboru vyjadriť jednoznačne „za“ alebo „proti“.

4.13.    Výbor klubu zvoláva najmenej raz ročne schôdzu členov klubu, kde ich informuje o svojej činnosti, predkladá správu o hospodárení.

4.14.    Výbor klubu rozhoduje o zmene stanov a zániku klubu.
 

5.    Povinnosti členov klubu

5.1.    Člen klubu je povinný riadne si plniť členské povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Stanov Zväzu modelárov Slovenska, HC racing, z uznesení a ďalších schválených materiálov klubu.

5.2.    Člen klubu je povinný riadne a včas platiť členské príspevky.

5.3.    Člen klubu je povinný zúčastňovať sa na príprave a priebehu klubových akcií, ktoré boli schválené uznesením schôdze členov klubu.

 

6.    Práva členov klubu

6.1.    Člen klubu má právo využívať spoločné klubové priestory pre prácu na modeloch.

6.2.    Člen klubu má právo na užívanie náradia a materiálu, ktoré je vlastníctvom klubu, a finančných prostriedkov klubu v zmysle Stanov a uznesení.

 

7.    Hospodárenie klubu

7.1.    HC racing hospodári s majetkom (hmotné a nehmotné prostriedky), ktorý nadobudol počas svojho trvania a to poda schváleného rozpočtu.

7.2.    Finančnými príjmami klubu sú príspevky členov a ostatné príjmy.

7.3.    Výška povinného príspevku každého člena klubu môže byť určená na každý rok odlišne uznesením schôdze klubu. Okrem tohto povinného príspevku môže člen prispieť aj ďalším príspevkom na účet klubu v peňažnom ústave alebo do pokladne klubu.

7.4.    U ostatných príjmov klubu sa ich výška, účel a spôsob prevodu na HC racing riadi dohodou s ich plátcom.

7.5.    Pre hospodárenie HC racingu sú záväzné platné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

8.    Osobitný druh členstva

8.1.    Člen HC racingu, ktorý z rôznych dôvodov nemôže aktívne pracovať v klube, môže požiadať o preradenie medzi evidovaných členov klubu. Dňom doručenia žiadosti predsedovi alebo podpredsedovi klubu je člen preradený.

8.2.    Evidovaný člen klubu má obmedzené povinnosti aj práva.

8.3.    Ročné príspevky evidovaných členov klubu predstavujú 10 % z ročných príspevkov členov klubu, najmenej však 5,- Euro. Tieto prostriedky sa použijú najmä na vedenie agendy s členstvom spojenej.

8.4.    Evidovaný člen klubu nie je povinný zúčastňovať sa na akciách, ktorých konanie je schválené výborom klubu.

8.5.    Evidovaný člen klubu má právo zúčastňovať sa schôdzi členov klubu, na ktorú je klub povinný ho pozývať. Evidovaný člen klubu nemá právo hlasovať.

8.6.    Evidovaný člen klubu nemôže používať klubový materiál a vybavenie na stavbu modelov. Do klubových priestorov má právo vstupovať len s riadnym členom klubu.

8.7.    V prípade cesty na pretek alebo inú akciu evidovaný člen klubu je povinný uhradiť klubu pomernú časť nákladov, pokiaľ sa tejto akcie nezúčastňuje aktívne.

8.8.    O preradenie medzi evidovaných členov klubu musí člen klubu požiadať písomne a do 7 dní od preradenia odovzdať vedeniu klubu všetok klubový materiál, ktorý má v užívaní.

8.9.    Evidovaný člen klubu musí o preradenie za riadneho člena klubu požiadať písomne výbor klubu. Preradenie je uskutočnené dňom odovzdanie žiadosti. Do 30 dní od podania žiadosti musí preradený člen klubu uhradiť rozdiel medzi členským poplatkom riadneho a evidovaného člena klubu. Pri preradení po 1.7. v roku sa uhrádza iba rozdiel medzi 1 členského poplatku riadneho člena a plného poplatku evidovaného člena.

 

 

Copyright © 2011 | All by pico | Valid XHTML | Valid CSS | rc-nitra.sk
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie tu. Kde sa aj dočítate prečo je tu toto otravné okienko.